تبلیغات
علم - ریاضیدانان دوران اسلامی

علم

شنبه 3 مهر 1389

ریاضیدانان دوران اسلامی

نویسنده: parsa   طبقه بندی: *ریاضی*، 


آذر خور
ابوالحسن آذر خور بن استاد جشنس
مهندس ریاضی دان ایرانی ( نیمه دوم سده چهارم – ثلث ال سده پنجم)

ابراهیم بن سنان
ابو اسحاق بن سنان بن ثابت بن قره
ریاضی دان و منجم و پزشک مسلمان ( 296-335)

ابن بدر
ابو عبدالله محمد بن عمر بن محمد بلنسی معروف به ابن بدر
ریاضی دان مسلمان اندلسی ( ؟ - پیش از 687)

ابن بغدادی
ابو عبدالله حسن بن محمد بن حمله معروف به ابن بغدادی
ریاضی دان عراقی ( ظاهراٌ در اواسط سده پنجم می زیست )

ابن بنای مراکشی
ابوالعباس احمد بن محمد بن عثمان ازدی
دانشمند و ریاضی دان ( 654- 721)

ابن حنبلی
محمد بن ابراهیم رضی الدین ابو عبدالله معروف به ابن حنبلی
دانشمند حلبی ( 877 – 971)

ابن خوام ( عماد الدین بغدادی)
عبدالله بن محمد بن عبدالرزاق عنادالدین بغدادی معروف به ابن خوام
ریاضی دان و طبیب ( 643- 728)

ابن دایه
ابو جعفر احمد ابن یوسف بن ابراهیم بن دایه
ریاضی دان و منجم مصری ( ؟ - در حدود 330)

ابن سمح
ابوالقاسم اصبغ بن محمد بن سمح
ریاضی دان و منجم و طبیب اندلسی (؟ - 426)

ابن سینا
ابو علی حسین ابن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا
ریاضی دان و فیلسوف و طبیب و منجم ایرانی (370- 428)


ابن صلاح همدانی
ابوالفتوح احمد ابن محمد بن سریّ نجم الدین همدانی
ریاضی دان و فیلسوف و طبیب ایرانی (؟- 548)

ابن غازی مکناسی
محمد ابن احمد بن علی ابو عبدالله معروف به ابن غازی
دانشمند مراکشی که به ریاضیات نیز می پرداخت (841-919)

ابن فلّوس
ابو طاهر اسماعیل ابن ابراهیم شمس الدین ماردینی معروف به ابن فلّوس
ریاضی دان مسلمان (590-637 یا 650)

ابن قنفوذ ( ابن قنفذ )
ابو العباس احمد بن حسن معروف به ابن قنفذ
فقیه ومورخ که به ریاضیات نیز می پرداخت ( 741-809 یا 810)

ابن مجدی
ابو العباس احمد بن رجب ، شهاب الدین معروف به ابن مجدی
ریاضی دان و منجم مصری ( 767 – 850)


ابن هائم
ابو العباس احمد بن محمد ، شهاب الدین معروف به ابن هائم
دانشمند و ریاضی دان مصری ( 753 یا 156-815)

ابن هیثم
ابوعلی حسن بن حسن بن هیثم
فیزیکدان و ریاضی دان بصری مصری ( 354 – 430)

ابن یاسمینی
ابومحمد عبدالله بن محمد بن حجاج معروف به ابن یاسمینی
دانشمد مسلمان بربری نسب مراکشی (؟ - در حدود 601)

ابن یونس
ابوالحسن علی ابن ابی سعید عبدالرحمان بن محمد بن احمد یونس صدفی
منجم و ریاضی دان مصری (؟ - 399)

ابو اسحاق صابی
ابو اسحاق ابراهیم بن هلال بن ابراهیم حرّانی صابی
ادیب و شاعر و منجم و ریاضی دان ( 313-384)ابواسحاق کوبنانی
شیخ زاده ابو اسحاق بن عبدالله خادم کوبنانی
ریاضی دان ایرانی ( نیمه دوم قرن نهم)

ابوبکر قاضی

ابو جعفر خازن
ابو جعفر محمد بن حسین صاغانی خراسانی خازن
ریاضی دان و منجم ایرانی (؟ - در بین سالهای 350 و 360)

ابوالجود
ابوالجود محمد بن لیث
ریاضی دان ایرانی ( نیمه دوم سده هارم و وایل سده پنجم )

ابوالحجاج نیشابوری
ابوالحجاج یوسف بن احمد نیشابوری
ریاضی دان ایرانی ( در حدود سده چهارم )

ابو الحسن اهوازی
ریاضی دان و منجم ایرانی ( نیمه دوم سده چهارم و احیاناٌ ربع اول سده پنجم )

ابوالحسن شمسی هروی
ریاضی دان ایرانی ( حدود سده چهارم )

ابوالحسن قاینی ( ابن بامشاد)
ابوالحسن علی بن عبدالله بن محمد بن بامشاد قاینی
ریاضیدان ایرانی (در حدود نیمه دوم سده چهارم و نیمه اول سده پنجم)

ابو الحسن کاشی
ابوالحسن محمد بن احمد کاشی خضَری
ریاضی دان ایرانی ( ؟ - 928)


ابوالحسن دَسکَری
ابو الحسین بن ابوالمعالی دسکری منجم

ابوزید فارسی
ابوزید حسن بن عبیدالله فارسی


ابو سعید ضریر جرجانی
ابوسعید محمد بن علی ضریر جرجانی
ریاضی دان ایرانی ( در حدود سده سوم )

ابو عبدالله شقاق
ابو عبدالله حسین ابن احمد شقاق بغدادی
ریاضیدان ( ؟ - 511)

ابو عثمان دمشقی
ابو عثمان سعید بن یعقوب دمشقی
مترجم و ریاضی دان ( در اوایل سده چهارم در گذشت )

ابوالعلای بهشتی
ابوالعلای محمد بن احمد بهشتی اسفراینی معروف به فخر خراسان یا قمر خراسان
فقیه ایرانی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( ؟ - 740)

ابو علی حبوبی
ابو علی حسن بن حارث حبوبی خوارزمی
فقیه و دانشمند ایرانی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( نیمه دوم سده چهارم)

ابوالفتح اصفهانی
ابوالفتح اصفهانی محمد بن قاسم بن فضل اصفهانی
ریاضی دان ایرانی ( زنده و فعال در 513)

ابو الفضل هروی
ابوالفضل احمد بن سعد هروی
ریاضی دان و منجم ایرانی ( ؟ - بین 380 و 390)

ابوالقاسم نیشابوری
ابوالقاسم علی بن اسماعیل نیشابوری
ریاضی دان ایرانی ( احیاناً پیش از سده پنجم )

ابو کامل
ابوکامل شجاع بن اسلم بن محمد بم شجاع ، معروف به حساب مصری
ریاضی دان مصری (؟ - 318)

ابو منصور بغدادی ( عبدالقاهر بغدادی)
ابو منصور و عبدالقاهر بن طاهر بن محمد
فقیه شافعی و ریاضی دان عراقی ( ؟ - 429)

ابو منصور طوسی
دانشمند ایرانی (.... ظاهراً سده نهم )

ابو نصر عراق ( ابو نصر جعدی)
ابو نصر منصور بن علی بن عراق جیلانی
ریاضی دان و منجم معروف ایرانی ( ؟ - بین 408 و 427)

اثیر الدین ابهری
مفضل بن عمر اثیر الدین ابهری
فیلسوف و منطقدان و ریاضی دان و منجم ایرانی ( ؟ - 663)

احمد اربلی
احمد بن علی بن عمر بن صالح اربلی
( شاید در نیمه دوم سده هفتم می زیسته )

احمد بن ثابت
ابو العباس احمد بن ثابت جمال الدین
ریاضی دان ( ؟ - در حدود 671)


اخوان الصفا
دسته ای از حکمای قرن چهارم

اسحاق بن حنین
اسحاق بن حنین بن اسحاق عبادی ابو یعقوب
طبیب و ریاضی دان و مترجم ( 215 – 298 )

اقلیدسی
ابو الحسن احمد بن ابراهیم اقلیدسی
ریاضی دان ( در 341 در دمشق می زیسته است )

الغ بیک
محمد تراغای معروف به الغ بیک
پادشاه و منجم و ریاضی دان ( 796 – 853)

اُموی
ابو عبدالله یعیش بن ابراهیم بن یوسف اموی
ریاضی دان اندلسی ( نیمه دوم سده هشتم )

امین الدین ابهری
ریاضی دان ایرانی ( ؟ - در حدود 733)

بتّانی
ابو عبدالله محمد بن جابر بن سنان بتانی
منجم بزرگ و ریاضی دان حرّانی ( پیش از 244 – 317 )

بنو موسی
محمد و احمد و حسن پسران موسی بن شاکر
ریاضی دان و منجمان ایرانی (سده سوم) – محمد که برادر بزرگتر بود در سال 259 در گذشت .

بوزجانی
ابوالوفا محمد بن یحیی بن اسماعیل بوزجانی
ریاضی دان . منجم معروف ایرانی ( 328 – 388)

بهاء الدین عاملی ( شیخ بهایی)
محمد بن حسین بهاء الدین عامای متخصص به بهایی و معروف به شیخ بهایی
دانشمند معروف و ریاضی دان ( 953 – 1031)

بیرجندی
عبدلعلی بن محمد بن حسین نظام الدین بیرجندی
ریاضی دان و منجم ایرانی ( ؟ - 934)

بیرونی
ابوریحان محمد بن احمد بیرونی
ریاضی دان و منجم ایرانی و دانشمند ایرانی ( 362 – 442 )

تقی الدین حنبلی
تقی الدین بن عزّالدین حنبلی
ریاضی دان ( ؟ - پیش از سال 812)

تقی الدین راصد
محمد بمن معروف بن احمد ، تقی الدین راصد
نیمه دوم سده دهم

تقی الدین فارسی
ابوالخیر محمد بن محمد تقی الدین فارسی
دانشمند ایرانی ( سده دهم )

تنوخی
زین الدین ابو عبدالله محمد بن محمد بن عمرو التنوخی المعری الحاسب
ریاضی دان و ادیب ( ؟ - 748؟)

ثابت بن قرّه
ابو الحسن ثابت بن قرة بن زهرون حرّانی
ریاضی دان و منجم و طبیب حوزه علمی بغداد ( 221 – 288)
جابربن ابراهیم
ابو سعید ابر بن ابراهیم
دانشمند ( سده چهارم )

جابر بن افلح
ابو محمد جابر بن افلح اشبیلی
منجم و ریاضی دان ( ؟ - بین سالهای 535 و 545)

جمال الدین صاعد ترکستانی
جمال الدین صاعد بن مصدق سغدی ترکستانی
( زنده در 712)

جوهری
عباس بن سعید جوهری
ریاضی دان و منجم ( اواخر سده دوم و اوایل سده سوم)

جیّانی
ابو عبدالله محمد بن معاذجیانی
منجم و ریاضی دان ایرانی ( در حدود 379 – 472)

چغمینی
محمود بم محمد بن عمر چغمینی خوارزمی
منجم و ریاضی دان و طبیب ایرانی ( ؟ - در حدود 745)

حبش حاسب
احمد بن عبدالله مروزی ملقب به حبش حاسب
منجم و ریاضی دان ایرانی ( ؟ - 250/ 260)

حجاج بن یوسف
حجاج بن یوسف بن مطر حاسب
مترجم علوم به عربی ( سده دوم و اوایل سده سوم)
حسام الدین سالار ( ابن سالار)
علی بن فضل الله سالار حسام الدین
منجم و ریاضی دان ایرانی ( در سال 513 زنده بود)

خازنی
ابوالفتح عبدالرحمان خازنی
منم و فیزیکدان و مخترع آلات علمی ( سده ششم ظاهراً بین سالهای 509 و 525 زنده بود)

خجندی
ابو محمود حامد بن خضر خجندی
ریاضی دان و منجم معروف ایرانی ( ؟ - در حدود 390)

خلیل بن ابراهیم
خیر الدین خلیل بن ابراهیم
ریاضی دان ایرانی ( نیمه دوم سده نهم)

خوارزمی
ابو عبدالله محمد بن موسی خوارزمی
ریاضی دان و منجم ومورخ و جغرافیدان ایرانی ( نیمه دوم سده دوم و نیمه اول سده سوم)

دینوری
ابو حنیفه احمد بن داود بن ونند دینوری
دانشمند و ریاضی دان ایرانی ( ؟ - 282)

سبط ماردینی
ابو عبدالله محمد بن محمد بن احمد بدرالدین معروف به سبط ماردینی
منجم و ریاضی دان ( 826 – حدود 912)

سجزی
ابو سعید احمد بن محمد بن عبدالجلیل سجزی
ریاضی دان و منجم معروف ایرانی ( در حدود 330- در حدود 415)
سراج الدین سجاوندی
ابوطاهر محمد بن محمد بن عبدالرشید سجاوندی
عالم و فقیه ( ؟ - حدود 470)

سعد بیهقی
حمزه بن علی بن حمزة قزوینی بیهقی معروف به سعد بیهقی
عالم و ریاضی دان ایرانی ( در سال 722 زنده بود)

سلیمان بن عصمت
ابو داود سلیمان بن عصمت سمرقندی
ریاضی دان و منجم ( ؟ - در سال 275 رصد می کرده است )

سموأَل
ابو نصر سموأل یحیی مغربی
ریاضی دان و طبیب ( ؟ - در حدود 570)

سنان بن ثابت
ابو سعید سنان بن ثابت بن قره
طبیب و منجم و ریاضی دان ( ؟ - 331)

سنان بن فتح حرّانی
ریاضی دان ( احیاناً در نیمه اول سده چهارم می زیست )

سند بن علی ، ابو طبیب
منجم و ریاضیدان سده سوم

شرف الدین سمرقندی
شرف الدین حسین بن حسن سمرقندی
ریاضیدان ایرانی ( در سال 632 زنده بود)


شرف الدین طوسی
مظفر بن محمد بن مظفر شرف الدین طوسی
ریاضیدان و منجم ایرانی ( ؟ - در حدود 610)

شرف الدین علی یزدی
دانشمند و شاعر و منشی ایرانی ( ؟ - 858)

شمس الدین زرکشی
محمد بن ربیع زرکشی الدین مهندس
( نیمه دوم سده هفتم)

شمس الدیت سمرقندی
محمد بن اشرف شمس الدین حسینی سمرقندی
منطقی و ریاضیدان و منجم ایرانی ( ؟ - در 675 زنده بود)

شنّی
ابو عبدالله محمد بن احمد الشنّی
ریاضیدان ( بین سده های چهارم و پنجم)

شهر زوری
محمد بن علی بن حسن بن احمد شهر زوری
مؤلف یک کتاب ریاضی ( ظاهرا سده پنجم یا ششم )

صاغانی
ابو حامد احمد بن محمد صاغانی اسطرلابی
منجم و ریاضیدان ایرانی ( .... – 379)

صَردفی
اسحاق بن یوسف صردفی یمنی ابو یعقوب
فقیه یمنی ( ؟ - در حدود 500)

صلاحی

عبدالحمید بن واسع جیلی
ابوفضل عبدالاحمید واسع جیلی مروف به ابن ترک
ریاضیدان ( در حدود نیمه اول سده سوم می زیست )

عبدالرحمان صوفی
ابوالحسین عبدالرحمان بن عمر صوفی رازی
منجم و ریاضیدان ایرانی ( 291 – 376)

عبدالعزیز هواری
عبدلعزیز علی بن داود هواری
ریاضیدان مراکشی ( نیمه دوم سده هفتم و اوایل سده هشتم )

عبدالله شنسوری
عبدالله محمد بن عبدالله بن علی عجمی شنسوری
فقیه فَرَضی ( ؟ - 999)

عبدالملک شیرازی
ابوالحسین عبدالملک بن محمد شیرازی
ریاضیدان و منجم ایرانی ( ؟ - پیش از 600)

عز البتول زنجانی
ریاضیدان ایرانی

عزالدین زنجانی
عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم خزرجی زنجانی
دانشمند ایرانی ( ؟ - 660)عزالدین وفایی
عبداالعزیز محمد ابوالفضایل عزالدین وفایی
منجم و ریاضیدان ( ؟ - 876)

علاء الدین سهل ، ابو سعد
ریاضیدان و منجم ( نیمه دوم سده چهارم)

علم الدین قیصر
قیصر بن ابوالقاسم بن عبدالغنی علم الدین تعاسیف
ریاضیدان و منجم و مهندس مصری ( 574 – 649)

علی انصاری
علی بن ابی بکر بن جمال انصاری مکی نورالدین
ریاضیدان ( ؟ - در حدود – 1050)

علی انطاکی
علی بن احمد ابوالقاسم انطاکی ملقب به مجتبی
ریاضیدان ( ؟ - 376)

علی بن ولی
علی بن ولی بن حمزه مغربی
دانشمند ( در 999 زنده بود )


علی بن یوسف بن علی
از دبیران ( سده پنجم و ششم )

علی تادلی ( ابن هیدرو)
علی بن موسی بن عبدالله بن هیدرو تادلی
ریاضیدان و منجم ( ؟ - 816)


علی زمزمی
علی بن محمد بن اسماعیل زمزمی نورالدین
فقیه و عالم به ریاضیات ( ؟ - 885)

علی سهروردی
ابوالحسن علی بن مسلم سلمی مشهور به ابن سهروردی و ملقب به جمال الاسلام
فقیه و ریاضیدان ( ؟ - 533)

علی عمرانی
علی بن احمد عمرانی
ریاضیدان موصلی ( ؟ - 344)

عماد الدین کاشانی
عماد الدین یحیی بن احمد کاشانی (قاضی)
دانشمند و ریاضیدان ایرانی ( نیمه دوم سده هشتم)

عمربن عبدالعزیز جنجی فارسی
پیش از سال 940 کتاب زیر را نوشته است :
شمس الحساب الفخری ( به فارسی)

عمر خیام
غیاث الدین ابئ الفتح عمر بن ابراهیم خیامی نیشابوری
ریاضیدان و منجم و حکیم و شاعر ایرانی ( 439 – 526)

غرس الدین حلبی
احمد بن ابراهیم غرس الدین حلبی
دانشمند ( ؟ - 971)

غیاث الدین منصور دشتکی
منصور بن صدر الدین محمد حسینی دشتکی شیرازی
دانشمند ایرانی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( ؟ - 948)
غیاث الدین علی اصفهانی
غیاث الدین علی بن امیران حسینی اصفهانی
دانشمند ایرانی ( سده نهم)

فارابی
ابو نصر محمد بن طرخان فارابی
فیلسوف و دانشمند و ریاضیدان و منجم ( 259 – 339)

قاضی زاده رومی
صلاح الدین پاشا موسی بن محمد بن محمود بن محمود قاضی زاده رومی
منجم و ریاضیدان ترک ( ح 766 – ح 840)

قبیصی
ابو صفر عبدالعزیز عثمان بن علی قبیصی هاشمی
احکامی و ریاضیدان ( ؟ - نیمه دوم سده چهارم )

قسطا بن لوقا بعلبکی
زشکو فیلسوف و ریاضیدان و منجم ( ؟ - حدود 300)

قطب الدین شیرازی
محمود بن مسعد بن مصلح ، معروف به قطب الدین شیرازی
دانشمند و طبیب و ریاضیدان و منجم ایرانی ( 634 – 710)

قطب الدین لاهیجی
محمد بن علی بن عبدالوهاب شریف دیلمی لاهیجی اشکوری
( از علمای امامیه سده یازدهم)

قلصادی
ابوالحسن علی بن محمد قرَشی بسطی
ریاضیدان و فقیه و دانشمند اندلسی ( 815 – 891)

قوشچی
علاءالدین علی بن محمد سمرقندی معروف به ملا علی قوشچی
دانشمند و ریاضیدان و منجم ایرانی ( ؟ - 879)

کاشانی
غیاث الدین جمشید بن مسعود بن محمود طبیب کاشانی
ریاضیدان و منجم مشهور ایرانی ( ؟ - 832)

کرابیسی
احمد بن عمر کرابیسی
ریاضیدان ( نیمه دوم سده سوم)

کرسی
ابوبکر محمد بن حسین ( یا حسن ) کرجی
ریاضیدان ایرانی ( ؟ - در حدود 420)

کمال الدین ابن یونس
ابوالفتح کمال الدین موسی بن یونس بن محمد بن منعه
حکیم و فقیه و ریاضیدان عراقی ( 551 – 639)

کمال الدین فارسی
حسن بن علی بن حسن کمال الدین فارسی
ریاضیدان و فیزیکدان ایرانی ( در حدود 665 – 718)

کوشیار گیلی
کیا ابوالحسن کوشیار بن لبان بن باشهری گیلانی
ریاضیدان و منجم ایرانی ( در حدود 330 – اوایل سده پنجم )

کوهی
ابوسهل و یجن بن رستم کوهی
ریاضیدان و منجم معروف ایرانی ( ؟ - در حدود 405)
ماهانی
ابو عبدالله محمد بن عیسی ماهانی
ریاضیدان و منجم معروف ایرانی ( ؟ - در حدود 275)

محمد باقر یزدی
ملا محمد باقر بن زین العابدین یزدی
ریاضیدان ایرانی ( ؟ - زنده در 1047)

محمد بن احمد قمی ( ابن کشنه)
رشید الدین ابو جعفر محمد بن احمد بن محمد بن کشنه قمی
ریاضیدان ایرانی ( احیانا در سده های چهارم و پنجم)

محمد بن ایوب طبری ( حاسب طبری)
ابئ جعفر محمد بن ایوب طبری حاسب
ریاضیدان ایرانی ( ؟ - بعد از 485)

محمد بن حسین
محمد بن حسین بن محمد بن حسین
ریاضیدان ( نیمه دوم سده ششم و اوایل سده هفتم)

محمد عبدالباقی بغدادی ( محمد بغدادی)
ابوبکر محمد بن عبدالباقی بن محمد بغدادی
فقیه و ریاضیدان حنبلی ( 442 – 535)

محمد بن عبدالعزیز هاشمی ، ابو علی
ریاضیدان و منجم ( سده چهارم)

محمد بن عبدالکریم غزنوی
ریاضیدان ایرانی ( سده هفتم یا هشتم)


محمد بن عبدالله حصّار
ابوبکر ( یا ابو زکریا ) محمد بن عبدالله بن عیاش معروف به حصّار
ریاضیدان( سده های ششم یا هفتم)

محمد بن عبدون
ابو عبدالله محمد بن عبدون جبلی عذری
طبیب و ریاضیدان اندلسی ( 311 – بعد از 360)

محمد عطار
محمد بن حسن بن ابراهیم اِسعردی عطار

محمود ایرانشاهی
محمود بن بدرالدین ایرانشاهی
ریاضیدان ایرانی ( شاید سده پنجم)

محمود هروی هیوی
محمود بن قوام قاضی والشتانی
ریاضیدان ایرانی ( زنده در 838)

محیی الدین سخاوی
ابوالجود عبدالقادر علی سخاوی ، محیی الدین
در حدود 1000 در گذشته است .

محیی الدین مغربی
یحیی بن محمد بن ابی لشکر مغربی
ریاضیدان و منجم اندلسی ( ؟ - 682)

مسعود بن معتز
مسعود بن معتز معروف به عماد نظامی مشهدی
ریاضیدان ایرانی ( در 824 زنده بود)

مسلمه بن احمد مجریطی
ابوالقاسم بن احمد مجریطی
دانشمند اندلسی ( ؟- در حدود 398)

مسیح حسینی ( سید)
ریاضیدان ایرانی ( زنده در 1078)

مظفر اسفزاری
امام ابو حاتم مظفر بن اسماعیل اسفزاری
و منجم ایرانی ( نیمه دوم سده پنجم و اوایل سده ششم )

ملک محمد اصفهانی
ملک محمد فرزند سلطان حسین اصفهانی
مظفر اسفزاری
ایرانی ( زنده در 948)

موسی بن میمون
ابو عمران ، موسی بن میمون بن عبدالله فرطبی اسرائیلی
طبیب و فیلسوف و حکیم الهی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( 529 – 601)

میبدی
قاضی کمال الدین حسیب بن معین الدین حسینی یزدی میبدی
دانشمند ایرانی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( سده نهم )

میرم چلبی
محمد بن قاضی زاده معروف به میرم چلبی
دانشمند و منجم و ریاضیدان و منجم ترک ( ؟ - 931)نسوی
ابوالحسن علی بن احمد نسوی
ریاضیدان و منجم ایرانی ( 393 – در حدود 473)

نصربن عبدالله عزیزی
ریاضیدان ( نیمه دوم سده چهارم)

نصیرالدین طوسی ( خواجه نصیر الدین طوسی )
ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن ملقب به نصیر الدین و مشهور به محقق طوسی
منجم و ریاضیدان و حکیم و نویسنده ایرانی ( 597 – 672)

نظام اعرج نیشابوری
نظام الدین حسن بن محمد بن حسین قمی نیشابوری معروف به نظام اعرج
دانشمند و ریاضیدان ایرانی (سده هفتم و هشتم )

نظیف بن یُمن
ابو علی نظیف بن یمن متطبّب قسّ یونانی
طبیب و مترجم که به ریاضیات نیز می پرداخت . ( ؟ - 380)

نیریزی
ابوالعباس فضل بن حاتم نیریزی
ریاضیدان و منجم ایرانی ( نیمه دوم سده سوم و اوایل سده چهارم)

یحیی بن ابی منصور
منجم ایرانی ( در بین سالهای 215 و 217 در گذشت)

یعقوب بن محمد سجستانی
شاید در سده چهارم می زیسته . از او نسخه ناقص رساله زیر موجود است :
معرفه المساحه


یوحنّا القسّ
یوحنا بن یوسف حارث بن بطریق ، القسّ
ریاضیدان و منجم کتابهای یونانی ( نیمه اول سده چهارم)


منبع:
کتاب زندگینامه ریاضیدانان دوره اسلامی
از سده سوم تا سده یازدهم هجری
نوشته ابوالقاسم قربانی
انتشارات مرکز نشر دانشگاهینظرات() 
viabiovit.com/generic-viagra-canada-pharmacy.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:14 ق.ظ

You said it nicely.!
buying viagra online from canada where to buy viagra for women viagra mail order viagra no pres buy viagra online overnight buy viagra 50mg buy viagra no rx ordering viagra online buy viagra south africa buy viagra 25mg
apprentices
شنبه 20 مرداد 1397 04:22 ب.ظ
Hiya very cool website!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..
I will bookmark your blog and take the feeds also?
I'm satisfied to search out numerous useful
info here in the put up, we need develop extra techniques on this regard, thanks for sharing.
. . . . .
attacks
پنجشنبه 18 مرداد 1397 05:19 ب.ظ
Greetings! Quick question that's entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
My web site looks weird when browsing from my iphone 4.
I'm trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue.
If you have any suggestions, please share.
Thanks!
nettdatingsider
شنبه 13 مرداد 1397 11:10 ق.ظ
mann søker dame med naust nettdatingsider sex dating
sider datingsider senior kontaktannons utländska kvinnor best dating
app norway tips nettdating profil nett chat gratis kontaktformidling gratis
dating i norge gratis datingsider test dating i oslo gode tips til dating profil hvor kan man treffe eldre
damer speed dating oslo gratis dejtingsidor flashback rike menn
søker damer norwegian gay dating sites gratis sexannonser nettdating dating på
nett gratis gratis datingsider norge gratis datingsite hvordan sende
gratis sms pa nettet gratis dating nettside gratis dating en chat sites hvor treffe damer dating i oslo gratis kontaktannonce mote eldre
kvinner oslo gratis datingsite 40 plus kontaktannonser pa natet gratis kontaktannonser veteranen fa kontakt med aldre kvinnor nettdating norge gratis kristen dating
norge kontaktannonser ryska kvinnor top norwegian dating sites gratis nettdatingsider mote jenter i
oslo dating sider uden betaling dating sider 100
gratis gratis kontaktsajter best datingside norge best norway dating sites hvilken datingside er den bedste dating nord norge
mote eldre damer pa nett nettdate svindel kristendate noah
gratis dating sites
buscar mujeres solteras millonarias
جمعه 5 مرداد 1397 01:10 ب.ظ
anuncios chicas huelva buscar mujeres solteras millonarias redes sociales conocer gente los mejores lugares para conocer personas contactos bilbao mujeres conocer gente bcn milanuncios contactos mujeres navarra contactos de chicas calientes contacto chicas murcia sitio web para conocer
gente chicas buscan chico para sexo busca mujeres solteras gratis red conocer gente web
conocer gente chico busca chico ecuador chica busca empleo en lima contactos con chicas de murcia conocer gente bcn contactos
con mujeres cubanas conocer personas en sevilla chico busca chico reus conocer personas en valencia venezuela contactos
chicas talavera conoce mujeres solteras buscar chicas solteras sitios para conocer gente
en valencia contactos con mujeres en lorca chicas buscan sexo barcelona encuentros sexuales en valencia donde conocer a gente en madrid milanuncios contactos mujeres cordoba chicas q buscan hombres
contacto mujeres que buscan pareja anuncios sexo gratis chico busca chico alicante milanuncios mujeres solteras en venezuela caracas milanuncios contacto mujeres granada contactos
mujeres los alcazares chico buscando chico donde conocer
mujeres maduras contactos mujeres elche conocer gente por webcam contactos con chicas en valencia contacto chicas nashville mujeres solteras en madrid chico busca chico en lugo contacto chicas tenerife chicas buscando novios busco chicos gay mujeres solteras en madera
california contactos con mujeres en gandia
june 18 1996 horoscope
جمعه 5 مرداد 1397 01:03 ب.ظ
virgo june horoscope broadly june 18 1996 horoscope cancer career horoscope love horoscope aquarius and
capricorn may 6 horoscope horoscope sign for august 14 horoscope for yesterday aries lucky cat horoscope july 25
birthday horoscope august 23 birthday horoscope sag love horoscope june how to tell what your horoscope is capricorn single horoscope what is the horoscope
for june money horoscope for gemini horoscope today of capricorn woman daily blood type horoscope today's
cancer love horoscope my horoscopes are always right horoscopes moon sign horoscopes
love eu virgo monthly horoscope define horoscope aries libra
horoscope today in marathi horoscope for the year
ahead horoscope leo daily love today's love horoscope for gemini girl gemini daily love horoscope by
astroyogi what's my horoscope july 18 sun sign daily horoscope askganesha daily horoscope app website
tarot horoscope scorpio daily horoscope legit free horoscope by birth date and time scorpio horoscope yearly love scorpio horoscope lady
cancer career horoscope next month newspaper horoscope
layout what horoscope is may 19 horoscope co free horoscope libra weekly daily horoscope for scorpio female daily career horoscope sagittarius chinese today horoscope
weekly love horoscope aquarius what is the horoscope sign for leo
horoscope of aquarius 2018 sag cap cusp daily horoscope horoscope for aries birthday today susan miller monthly horoscope horoscope for may 1 birthday
donne nude fanno sesso
پنجشنبه 4 مرداد 1397 10:32 ب.ظ
sesso massa donne nude fanno sesso iu porn gratis pissing
italiano porno masai bianca sesso sesso incontri ancona
italo porno gay sesso a bologna video porno sesso sfrenato sesso con la mia
ragazza sesso voghera gratis porno italiano video porno gratis
nonne maiale video porno italiano orgia donne
per sesso il solito sesso max gazze film porno in rete gratis donne mature sesso con giovani donne sesso prato italia porn film bari sesso
video animal porno gratis sesso in campagna poesie sesso sesso con oggetti mogli vogliose
di sesso video porno italiano rocco siffredi prima volta porno italiano
consigli su come fare sesso sesso gratis messina giapponese
porno gratis videos porno gratis m annunci sesso prato porno italiano
monica roccaforte sessa aurunca gov sesso con una ragazza vergine video porno gratis tv sesso incontri agrigento
porno italiani gratis video porno amatori gratis sesso spinto porno italiano chat massaggi sesso bologna
video porno gratis di lea di leo notizie cronaca sessa aurunca sesso al gf vip porno amatoriale italiano it tutti i
numeri del sesso streaming ita porno gratis 69 porno gratis lilli carati incontri sesso macerata
tarot paypal economico
پنجشنبه 4 مرداد 1397 07:56 ب.ظ
cartas de tarot gratis pregunta por si o por no tarot
paypal economico algun tarot que acierte tarot de embarazo si o no tiempo cabala tarot la rueda tarot marsella tarot do amor diario tarot
libro abierto juicio sacerdotisa tarot oraculo de delfos tarot amigo sagitario amor
hoy curso de tarot gratis en video tarot egipcio cartas precio tarot si ono gratis tarot
para el trabajo gratis tarot sexualidad tarot dinero capricornio tiradas de tarot gitano
gratis busco trabajo de tarotista barcelona fotos cartas del tarot gratis curso de
tarot de marsella gratis pdf tarot en vivo gratis 806 tarot barato aprender tarot gratis tarot madrid tienda consultacartas tarot gitano gratis tiradas del tarot gratis y efectivas
oraculos y tarot gratis tarot libra julio 2017 tarot ermitano mundo
tarot 3 cartas gitanas gratis cartas tarot gitano gratis tirada de
cartas del tarot de hoy para capricornio numero de tarot gratis consulta tarot gratis email tarot oraculo
gitano gratis tarot legging 5 kaarten tirada gratis tarot
amor si o no rainbow tarot woman bass tab o sol tarot do amor numeros cartas del tarot tarot y horoscopo del dia gratis tirada cartas tarot gratis oraculo tarot cabala numerologia
horoscopo del tarot de hoy gratis tarot semanal para virgo
tarot legacy del amor lectura de cartas del tarot en linea gratis
tarot dia de nacimiento tarot maya gratis 2017 tarot sincero gratis mundo magico tarot gratis
bon message pour site de rencontre
پنجشنبه 4 مرداد 1397 07:49 ب.ظ
forum site de rencontre seniors bon message pour site de
rencontre rencontre autour de moi rencontre policier rencontre nature rencontres seniors 22 rencontre 06 nice site
de rencontre geneve site de rencontre avec facebook fille rencontre rencontre rumilly 74150 paris rencontre amicale activite top
10 site de rencontre gratuit faire une rencontre ce soir desir rencontre un bon site de rencontre fille handicapee
rencontre site de rencontre russe photo site de rencontre musique site de rencontres faciles site rencontre etranger gratuit
site de rencontre turk site rencontre pour personnes agees rencontre en auvergne
appli rencontre 100 gratuite rencontre coquine en alsace rencontre ado 27
site pour se faire des amis bordeaux rencontres trans cite de rencontre sans inscription rencontrer
pour la premiere fois rencontre avec des hommes
russes site de rencontre pour temoins de jehovah site de rencontre bikers site de rencontre lyonnaise site
de rencontre amical gratuit rencontre roulette rencontre
femme 91 rencontre plan de cuques site de rencontre amicale jura rencontre naturiste rencontres
femmes agees site rencontre adulte rencontre transsexuelle gps rencontre rencontre douarnenez site rencontre aventure rencontre celibataire dans l'orne site de rencontre fiable et gratuit
rencontre ozoir la ferriere site de rencontre
gratuit via facebook
food reduce sexuality
پنجشنبه 4 مرداد 1397 04:30 ب.ظ
oitnb sex scenes food reduce sexuality snap chat porn harley
quinn porn male sex drive sex quotes for my wife
homemade college porn free wife porn hypnosis sex slang sex terms in spanish happy ending massage porn slutty
porn safe sex poems and quotes new porn tube young porn tube sex scene philippines sex video kat
porn great gatsby sex quotes street porn teen homemade porn random sexuality sexiest bikini bodies over 40 side effects of anal sex
revenge sex peru porn margo sullivan porn dirty sex talk podcast world star hip hop porn fun sex ideas for
him sexiest marvel characters male skinny ebony porn sex and gender are different
in that what all is in a sex on the beach drink sex on the beach drink with rum sex therapist port st lucie fl sex
app for iphone sex hurts my girlfriend after a while free porn cideos demon of
sex sex time increase spray name national sex day calendar sex and
the teenage mind plot sex scandal massachusetts prep school video porn parodys aunt and nephew having sex sex in sims youtube sex names for females busty asian porn sex in sims 3
android real incest porn videos
astrology signs july 13
پنجشنبه 4 مرداد 1397 05:36 ق.ظ
astrology sign for april 20 astrology signs july 13 august astrology forecast primal astrology animals 7th
house in vedic astrology capricorn horoscope california astrology vedic astrology online classes prem
astrologer monthly horoscope astronomical zodiac
symbols astrological moon signs 2017 rahu in sixth house
vedic astrology astrology according to date
of birth time and place science and astrology what does a t square mean in astrology today's birthday astrology report symbols astrology aspects
libra man astrology zone astrology signs aries and gemini july astrology signs astrological signs aquarius woman april 25 birthday astrology apple
tree celtic astrology sixth astrological sign soulmate astrology aspects astrology nov
21 different astrology houses 11th lord in 9th house vedic
astrology learn about astrology in tamil astronomical unit
in kilometers astrology tips during pregnancy astrology zone daily horoscope libra cancer astrology dates astrology classes phoenix az gay
cancer man astrology 12th house astrology meaning astrology marriage date calculator horoscope
profiles astrology marriage astrology by name in tamil
august 17 birthday astrology vedic astrology leo astrology
of love life by name muslim astrology for marriage
astrology celebrity horoscopes astrology tools 9th lord in 11th house vedic astrology july 11
1983 astrology 9th house astrology au astrology libra astrology for
dummies barnes and noble ayurvedic astrology signs astrological signs of serial killers
tarot keen judgement
چهارشنبه 3 مرداد 1397 11:06 ب.ظ
astro tarot da ne tarot keen judgement tarot universel fantastique binding of
isaac tarot cards hp lovecraft tarot daily tarot horoscope leo tarot matrix oracle tarot
of the hidden realm app tarot readings online love necronomicon tarot all cards top tarot decks tarot cards universal waite tarot card reader mythic tarot first edition death in tarot card meaning tarot card justice true blood tarot osd wiring princess of
swords reversed tarot trusted tarot lovers yes and no tarot oracle tarot two sevens
8 of pentacles in tarot meaning of the judgement tarot card the
devil tarot in present position free ex lover tarot reading free future tarot reading tarot the empress advice
lismon etteilla tarot ten cups tarot monthly tarot card prediction ace of pentacles tarot meaning love llewelyn tarot reading tarot card 6 of wands xiii tarot
free tarot card birthday reading yes no tarot android app queen pentacles tarot card meaning what is my tarot card arcana
tarot cups represent virgo tarot august 2017 tarot reading for future
marriage tarot sacred circle spiritual tarot tarot card mean ten of
swords tarot meaning love dark angel tarot reading
page of cups tarot yes or no online tarot card
reading classes 4 swords tarot heaven tarot card reading
nine of cups capricorn love horoscope tarot
gratis porno red tube
سه شنبه 2 مرداد 1397 07:33 ق.ظ
lesben porno kostenlos gratis porno red tube deutsche filme porno
nachhilfe sex geschichte lesben porno hd sex bilder von lesben porno titten kostenlos milf gratis porno sex xxx bilder
porno pervers gratis sex treffen ulm porno hart gratis bi sex geschichten porno gratis gif gratis porno
outdoor www porno de kostenlos einfach kostenlos porno kostenlose
porno spiele frauen fur sex treffen heisser deutscher porno
www xxx porno gratis com teen sex bilder porno gratis privat porn sex bilder sex geschichten kurz xhamsters gratis pornovideos nur porno sonst nichts
sex bilder geil teen sex bilder reale sex treffen handyman porno gratis porno gratis pissen sm porno kostenlos porno
live cam kostenlos xxx porno lesben schwulen sex kostenlos sex cam
kostenlos testen gratis porno usa deutsche porno sites krankenschwester porno deutsch latex sex geschichten italian porno gratis lesbische porno gratis milf porno deutsch porno gucken gratis lesben verfuhrung porno sex im buro
geschichte sex treffen dortmund kostenlos sex filme gucken porno
gratis sex porno hart deutsch kostenloser sex webcam chat
tirage tarot gratuit en ligne immediat
یکشنبه 31 تیر 1397 07:59 ب.ظ
tarot celibataire gratuit tirage tarot gratuit en ligne immediat tarot amour argent travail gratuit tirage tarot gratuit avenir facile tarot en ligne gratuit divinatoire tarot ni oui ni non carte tarot selon ton avenir marseille tarot simple tarot interpretation pure voyance
tirage tarot signification du tarot tzigane tirage tarot kabbalistique tarots gratuit en ligne tirage du tarots gratuit carte tarot signification le bateleur le
fou et le pape tarot tirage tarot belline en ligne regle annonce poignee tarot
tarots tarot oracle prenom association diable jugement
tarot tirage tarot en ligne gratuit signification carte l'amoureux au tarot jouer au tarot gratuit flash tarot le pendu
et l'etoile application tarot en ligne liste carte tarot
divinatoire tarot gratuit du mois arcane du tarot la
force jouer le tarot en direct tarot une lame tarot en ligne argent reel hermite tarot signification tirage tarot croise gratuit tarot signification la justice tarot gratuit en ligne a 5 tirage tarots gratuits en ligne tarot en ligne travail tirage
tarot gratuit en ligne oui non le tarot d'or tirage gratuit tirage tarot
avenir travail association tarot boudry oracle tarot amour gratuit
web tarot tarot gratuit gratuit tirage tarot pour le mois tarot pendu signification tarot pedro angel jouer au tarot en ligne gratuit tarots tv comment joue t'on au tarot
sexo gays videos
شنبه 30 تیر 1397 10:16 ب.ظ
videos movil porno sexo gays videos porno gta comics porno xxx madre hija porno porno
familiar anal sexo ver porno xxx sexo mentiras y cintas de
video sexo logrono esperanza gomez actriz porno
videos porno parejas liberales pagar por sexo camaras porno ocultas videos porno tetas naturales gay sexo espanol
videos porno gratis travestis porno espanola madura videochats porno sexo
gratis transexual videos porno guarros sexo
gratis alcala de henares sexo en una playa nudista video porno gratid carlitos way porno actores porno maduros mujer
busca sexo telefonico videos porno de espanolas maduras espanolas
sexo sara carbonero porno cuentas premium porno sexo gratis sin virus videochat gratis sexo porno
viejas porno gratis madura peliculas porno xxx
sexo chico y chica sexo en mallorca filme porno romanesti gratis
mujer porno porno estudiantes sexo en vizcaya porno abuelas y nietos videos porno peru porno bisesual
sexo del feto adan y eva porno porno para movil porno despedida
de soltera videos pornos porno vidios
gratis dating sider uden betaling
سه شنبه 26 تیر 1397 07:31 ق.ظ
gratis finansavisen gratis dating sider uden betaling
test datingsider datingtjenester pa nett hvor
treffer man damer gratis dating nettsteder chat sider i norge nettdate kristen nett chat top 10 dating sites in norway
hei datingtjeneste hei datingtjeneste best norwegian dating sites
dating pa nett best i test norwegian international dating
sites list of norway dating sites hvor kan man treffe eldre damer kontakt annonse helt
gratis dating sider kristen dating site gratis dating side datingsider thai damer
i norge mote jenter i oslo gratis kontaktannonce hvor treffer man damer kontakt äldre kvinnor hvordan date pa nett norwegian dating site norwegian dating apps kontaktannoncer gul
og gratis gratis dating nettsteder hvordan møte eldre kvinner mote damer pa byen beste gratis datingside c date no datingside til børn 100 procent
gratis datingsite 100 gratis datingsider asiatiske jenter i norge test av datingsider chatte sider nettdating norge gratis gratis datingsider
datingsider i norge kontaktannonse nett kontaktannonse på facebook norwegian dating customs dating coach
oslo best dating site norge gratis dejtingsidor flashback
morsom kontaktannonse
سه شنبه 26 تیر 1397 05:07 ق.ظ
datingsider gratis morsom kontaktannonse bedste
gratis datingside dating nettsider kontaktannonse gratis kontaktannonser utan registrering møte eldre damer på nett kristendate kontakt datingsites gratis berichten dating
sites in norway and sweden c date gratis chat kontakt med
morke damer kristen dating dating sider for unge dating sites in norway and sweden sms kontakt med damer voksenbaby dating
dating sider norge gratis ledige damer i bodø best dating site norge datek
kristen dalaker norway dating app kristen dating nettside beste
nettdatingsider norgesenergi chat chat gratis nettdating
nord norge ledige damer i bodo nettdate kristen utro datingside hacket hei datingside beste gratis datingsite radar dating nettsteder norge norges dating site
datingsider for gifte kristen datesida dating norge mote damer pa byen hvordan treffe jenter i oslo
hvordan finne seg en kj date sider i norge datingside for gifte og samboende dating gratis sites cougar dating norge kontaktannonser bergen gratis
dating sidor kontakta äldre kvinnor hvor kan jeg mote jenter
dreambook dagens kontaktannonser på nett datingsider norge date app norge
site de rencontre grande bretagne
شنبه 23 تیر 1397 03:39 ق.ظ
site de rencontres totalement gratuit site de rencontre grande bretagne rencontre pour faire l amour rencontre femme savoie comment se
decrire en quelques mots site de rencontre site de rencontre 100 gratuit
06 rencontres facebook gratuit numero rencontre forum rencontre avec numero de telephone sites rencontre ado site de rencontre
totalement gratuit forum rencontre amicale amiens un site
de rencontre rencontre un geek rencontre 43 gratuit rencontrer des
gens pour sortir rencontre ado nord rencontres pont audemer nouveau site de rencontre site rencontre femme russe gratuit site de rencontre
gratuit 25-35 ans rencontre sexe arras rencontre
sur rouen sites de rencontre seniors avis site de rencontre
gratuit 100 non payant rencontres juives bordeaux rencontre parents solo lyon site de rencontre catholique
gratuit non payant faire des rencontres avec facebook limoges rencontre rencontre montrouge 92 sites
de rencontres pour hommes d'affaires rencontre sport gratuit cam
rencontre ado rencontre parents divorces rencontre etudiante rencontre sur facebook amour rencontre sexe amiens skype rencontre ado rencontre sexe gironde rencontre moulins rencontres haut de gamme lyon site de rencontre gendarme rencontre 41 gratuit rencontre webcam gratuite site de rencontre paris senior numero rencontre gitan comment rencontrer un garcon sms rencontre suisse rencontre dans l aude
rencontre tel aviv
jacquie et michel plan cul
شنبه 23 تیر 1397 02:15 ق.ظ
plan cul saint remy de provence jacquie et michel plan cul plan cul gratuitement plan cul concarneau
plan cul gratuit paris plan culs plan cul avec numero de telephone plan cul cholet plan cul chalette sur loing plan cul montlouis sur loire plan cul landerneau
plan cul charleville mezieres plan cul corse du sud plan cul ou amour plan cul bbw comment obtenir un plan cul plan cul saint pol sur mer plan cul jura plan cul pres de chez moi
plan cul longuenesse plan cul fontenay le comte site gratuit de plan cul plan cul
les lilas plan cul domont plan cul landerneau site rencontre plan cul gratuit plan cul
rosny sous bois plan cul antony plan cul oissel plan cul 7 plan cul auch plan cul rennes histoire de plan cul plan cul 6 plan cul yerres plan cul 50 plan cul la celle saint cloud
plan cul nanterre plan cul saint martin de crau rencontrer un plan cul plan cul sur plan cul 59 plan cul moselle plan cul castelnau le lez plan cul
skype cam plan cul plan cul gujan mestras plan cul guidel plan cul sur facebook
cougar cherche plan cul plan cul entre mec
gratis dejting appar
جمعه 22 تیر 1397 01:36 ب.ظ
dejtingsajter på nätet gratis dejting appar sex kontakt stockholm dejtingsajt for skilda foraldrar gratis dejtingsajt för unga
gratis dating webbplatser i sverige datingsidor sverige basta dejtingsajter singelträffar
linköping natdejting presentation exemple snygga kvinnor min kille foljer snygga tjejer pa instagram flisby
sten malmö basta internet dejting dating tips göteborg internet dejting tips nytt dejtingprogram tv3
dreambook dagens kontaktannonser pa nett singelklubben malmö dejtingsida for singelforaldrar bra namn dejtingsida vanner sokes
malmo bästa internet dating gratis dating webbplatser i sverige sex annonser snygga frisyrer tjejer flashback bästa gratis nätdejting ryska
kontaktannonser roliga första dejten deltagare dejting app
happn stockholm dating scene singel nyar stockholm
dejting appar för äldre chat gratis ipad hitta singlar nära
dig app svenska date sidor gratis dejting flashback dejting for skilda och singelforaldrar dating site sverige dating pa natet gratis går det att
hitta kärleken på nätet snygg tjej flashback seriösa dejtingsajter ryssland basta svenska dejtingsidor gratis dating site sverige basta internet dejting dejtingappar sverige natursten singel skane första dejten svt programledare grus singel den vackraste kvinnan i världen
chico busca chico culiacan sinaloa
جمعه 22 تیر 1397 12:00 ب.ظ
chica busca chica alicante chico busca chico culiacan sinaloa chica busca chico
sabadell quiero conocer mujeres online chicas que
buscan amigos solteras frases chidas para facebook contactos mujeres teruel chicas contacto malaga
conocer gente en cadiz pagina encuentros sexuales
anuncio sexo madrid chica busca chico panama colon anuncios para sexo contactos mujeres en murcia contactos con mujeres en santiago de compostela contactos con mujeres en jaen chica
busca chico en castellon chicas en busca de pareja contacto
mujeres algeciras conocer gente madrid amistad
chicas busca chica conocer gente en lleida www buscando mujeres
solteras pagina para conocer a personas de todo el mundo chicos contacto chico
busca chico igualada se busca chica para compartir piso
redes para hacer amigos gratis conocer gente en ciudad real chica busca sexo gratis
barcelona mil anuncios contacto mujeres contacto con mujeres en castellon contactos de mujeres en ourense contactar chicas por
facebook numero de mujeres solteras chat mujeres solteras
gratis paginas de contactos de mujeres quiero conocer amigos de
espana aplicacion encuentros sexuales chica busca empleo en lima contactos
mujeres en valladolid pagina para conocer gente en mexico mujeres para despedida de soltero sitio para conocer gente chile contacto con mujeres de 40 anos mujeres que
buscan hombres chica busca chico cordoba aplicacion para
conocer gente por internet anuncios chico busca chica
mejor pagina para conocer gente gratis contactos con mujeres en badajoz
webs gratuitas para conocer gente
جمعه 22 تیر 1397 11:38 ق.ظ
contactos mujeres huesca webs gratuitas para conocer gente conocer gente para amistad chico busca chico concepcion huancayo gatos y mujeres solteras
mujeres solteras venezuela fotos contacto con mujeres valencia mujeres solteras para matrimonio chica busca
chico en jaen chicas contacto huelva chica contacto sevilla busco chicas calientes chicas contacto algeciras paginas para encontrar gente en internet
milanuncios contactos con chicas donde conocer
gente gay contacto de chicas sitios para conocer a gente gratis contactos mujeres zamora sitios
para conocer mujeres venezuela contacto mujeres gijon conocer gente leon guanajuato mil anuncios sexo
madrid chicas contacto huelva chico busca hombre conocer mujeres mayores
de 40 anos contactos mujeres casadas barcelona mujeres de 30 anos solteras mil anuncios contactos
con mujeres murcia busco chica para chicas contactos las palmas busco una chica rodrigo contacto chicas granada conocer gente en linea ecuador
contactos mujeres denia chica busca chico oviedo las mejores paginas para conocer gente se busca chico para trabajar en tenerife contactos mujeres denia
contactos mujeres irun chico busca chico masajista en barcelona mujeres contactos valencia contactos mujeres
elche mujeres buscando amigos con derecho contactos
mujeres pontevedra contactos santander mujeres chica busca chico para
sexo telefonico donde conocer gente en vigo chica busca chico
alicante como conocer gente joven en madrid contactos mujeres orihuela
citation sexe
جمعه 22 تیر 1397 11:28 ق.ظ
femme mur porno citation sexe florence foresti porno porno
cul arab sex toys masculin jeune asiatique porno porno gratwi
application porno android livecam sex sex
ass porno pour femme cam pour sexe papy porno porno de lesbienne sexe algerie massages sexe porno grtis porno
vieille et jeune film porno femme rencontre sexe loiret couple sexe amateur
cam sexe direct gratuit porno dominicaine je veux un film
porno stream sex porno black blonde sexe japonais sex masaj rencontre sexe pau porno meilleur tatouage sur
sexe regarder un film porno sexe films rencontre pour sexe blog
sexe mature video hard sex blague sex sex nice comment devenir
acteur porno porno polonais sexe de femme porno skyrim 3d sex les sims porno sexe 78 porno de
lesbiennes drogue porno porno ltali actrice porno bonne inna porno video porno g
videosde sexo
جمعه 22 تیر 1397 09:40 ق.ظ
peliculas sexo en nueva york videosde sexo videos porno aleman sexo en nueva york wikipedia peliculas sexo en espanol videos porno transexuales
gratis porno tube espanol vih sexo oral lesbianas practicando
sexo ver videos porno de gordas china sexo chicas sexo porno danes sexo en colombia porno guarro gratis cosas que hacer en el sexo peliculas porno clasicas video porno alexis porno anal amateur porno gratis nacho vidal
relatos porno orgias videos graciosos sexo sexo real video video sexo en publico sexo ocasional barcelona
video pornografico anal porno lesbici vidios porno en espanol gratis videochat gratis de sexo videos sexo masajes
porno chicas gratis sasha porno videos porno
guarro pornos espanol cams sexo gratis sexo madre porno maduras peludas google porno
primer anal porno ver sexo en nueva york serie sexo cantabria videojuegos
porno videos porno con maduras espanolas chat
de sexo en barcelona madrid sexo gay ahora videos porno transexuales gratis videos 3d porno
videos pornograficos incesto adiccion al porno peli porno gay
porno vintage espanol
porn with toys
پنجشنبه 21 تیر 1397 06:21 ب.ظ
sex consent form app porn with toys superhead sex tape sex and
gender are the same thing anal sex xxx iud removal sex after french sexiest sex in the car kills man in pilibhit crazy gay sex how to have sex standing up kim kardashian and kanye west sex tape dan bilzerian porn mature black sex cum inside me porn collection of porn tantric sexuality wiki french sexual
expressions marriage sex tips lisa maher sexed work free phone sex trial real sex scandals how to get sexually excited easily sex you up meaning in spanish
shameless sex scenes reasons why single-sex schools are a bad
idea gay anal sex amateur swinger porn older couples having sex sex
strike meaning in spanish sex tablets for male online sex nerd sandra wiki sex
in hotel first time having sex jessica rabbit sex avatar porn coco sex tape how to start sexting reddit lesbian sex slaves teen porn tumblr weird sex records that exist
christian sexuality marriage positions dinosaur sex how to better sex in marriage angie dickinson sex scenes pornstar sex
4 tube porn naruto sexto hokage imagenes nepali sex stories sports
exchange howell nj sex statistics in america sex nude
date stalle stockholm
چهارشنبه 20 تیر 1397 05:48 ق.ظ
vänner sökes umeå date stalle stockholm dating
site gratis chat singeltraffar dalarna 100 gratis
dating sider skriva en bra presentation dejtingsida köpa sten skåne thai kontaktannonser sverige dating sider
gratis snygga klader pa tjejer flashback tack sms efter dejt kvinnor soker man i helsingborg bästa dejtingsajten för att få ligga romantisk dejt hemma
snygga tjejer instagram kopa singel skane top 10 snyggaste tjejerna
i sverige vart reser man som singel gratis dejtingsida dejtingcoach stockholm sex dejting dejtingtips sms
gratis dating sider par soker man i jonkoping gratis dejting
appar basta internet dejting samtalsämnen första dejten dejting singlar
med barn dejting 50 plussare dating sverige gratis dejting 50 plus kvinnor som soker yngre man i gambia gratis date sidor hitta
sexlusten första dejten svt ansökan sms med dejt dating
coach göteborg sveriges snyggaste tjejer flashback träffa
singlar örebro gratis dating site sverige träffa tjejer gratis
snapchat gratis para apple singel i sverige events kontaktannonser pa nett gratis dating webbplatser i sverige nyarsfest singlar goteborg snygga
tjejer tumblr dejting app singelklubb stockholm kristen date sida dn kontakten
porno maduras infieles
شنبه 16 تیر 1397 05:01 ق.ظ
amateur porno espanol porno maduras infieles sexo lesbiano peliculas
gay sexo explicito sexo en nueva york trailer
chochos peludos porno webcams de sexo gratis pelicula porno incesto que videos porno peliculas porno
espanolas big bang theory porno sexo porno gratis videos sexo caliente porno caseras sexo trio casero petardas sexo movil porno solo espanol vidios porno torbe sonia
baby porno porno arabi porno inazuma eleven jennifer aniston sexo sexo ecuador sexo porno xxx
gratis el porno mas guarro porno abuelas con nietos mujeres gordas porno actor porno italiano sexo en banos
publicos sexo porno gay xxx sexo con senoras videos porno gratis faking filme porno xxx ciber sexo videos sexo suave blog porno amateur sexo cam porno swingers juegos porno android videos de casting de sexo nicky minaj porno videos pornos casero videos porno en directo placer sexo anal porno para descargar gratis lo mejor del porno espanol
sexo virtual gratis videos porno mario salieri imagenes de sexo graciosas relatos de sexo con ancianas
video de sexo duro
sex and the city der film online kostenlos anschauen
شنبه 16 تیر 1397 04:11 ق.ظ
porno videos gratis ansehen sex and the city der film online
kostenlos anschauen hartcor porno kostenlos koln sex treffen sex partner kostenlos lesbian sex kostenlos kostenlos porno casting
porno stream deutsch gay porno video kostenlos
sex bilder stellungen porno stars kostenlos sex treffen darmstadt sex treff mv porno hart
deutsch gratis porno strand gratis film porno kostenlose
classic porno filme sex geschichten schwule www filme
porno gratis porno italiano gratis porno gratis ruso hausfrauen porno gratis
gratis geile porno sex geschichten lehrer kostenlose spiele sex hot sex kostenlos massage sex kostenlos parkplatz sex bilder
porno in hd gratis kostenlose online sex spiele kostenlos porno sex you
porno sexo gratis sex horbuch kostenlos gratis porno tv gratis porno blowjob porno
klassiker gratis kostenlos filme anschauen porno porno gratis teen porno gratis turkisch porno
extrem gratis deutsche mom porno asien porno gratis latex porno gratis anal sex geschichten gratis porno videos anschauen porno gratis german free porno kostenlos porno
clips gratis sex games kostenlos spielen gratis porno schwester kostenlose sex
videos ohne registrierung
cities skylines xbox one money cheat
دوشنبه 11 تیر 1397 06:25 ب.ظ
pokemon tower defense hacked 2 version cities skylines xbox one money cheat raft wars 3 hacked unlimited health and money stick cricket super league
mod apk (unlimited money) killer instinct snes ultra cheats dogfight 2
unblocked hacked subway surfers hack 2018 apk download mount and blade warband cheat code fr borderlands
2 shift codes 2018 reddit talking angela hack mod apk traffic rider apk
mod hack chess pieces worth points asphalt 8 airborne cheats
windows 10 pc hill climb racing 2 hacked app download siegefall mod apk full talking tom gold run cheats download royal revolt 2 cannot enter friend code the binding of isaac afterbirth cheat table download balloon tower defense hacked arcadeprehacks nitro nation hack for
windows 10 trash truck simulator hack order and chaos duels hack download traffic racer hacked apk
data file host village city island sim 4 mod apk talking tom cat 2 apk full cracked bloons td battles hack crossy road mod apk unlimited money bubble
witch saga 3 windows 10 hack roblox hack apk download android the blacklist conspiracy mod apk 1.1.1a rummy 500 points temple
run 2 cheats 2018 roblox robux hack generator - how to get free robux download talking pierre full mod apk word connect cheats level 991 morgan freeman voice generator online text to speech red ball
3 volume 2 hacked airmech arena xbox 360 codes traffic racer
hack v2 1 android ios password txt sniper 3d assassin hack ios no jailbreak hearts
of iron 4 cheat engine table subway surfers mod apk ios download overkill 3 hack tool apk
hill climb racing 2 hack ios grand theft auto 5 cheat codes playstation 3 money asphalt 8 pc cheat engine game total conquest hack s60v3 sniper fury mod apk data free download carx highway racing hack game 2020 my country cheats windows
10 borderlands 2 level up cheat xbox one
Stone Jana
دوشنبه 11 تیر 1397 09:50 ق.ظ
May I simply juѕt say whаt a relief to uncover ѕomebody that really
understands whɑt they are discussing οn the web.
You defіnitely knoԝ h᧐ᴡ to bring a problem to light
and mɑke it impоrtant. Moree peple need to reɑd this and understand this side οf tһe
story. Ӏ waѕ surprised tһat yοu aren't
morе pipular because yоu dеfinitely possess tһе gift.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :