تبلیغات
علم - ریاضیدانان دوران اسلامی

علم

جمعه 2 مهر 1389

ریاضیدانان دوران اسلامی

نویسنده: parsa   طبقه بندی: *ریاضی*، 


آذر خور
ابوالحسن آذر خور بن استاد جشنس
مهندس ریاضی دان ایرانی ( نیمه دوم سده چهارم – ثلث ال سده پنجم)

ابراهیم بن سنان
ابو اسحاق بن سنان بن ثابت بن قره
ریاضی دان و منجم و پزشک مسلمان ( 296-335)

ابن بدر
ابو عبدالله محمد بن عمر بن محمد بلنسی معروف به ابن بدر
ریاضی دان مسلمان اندلسی ( ؟ - پیش از 687)

ابن بغدادی
ابو عبدالله حسن بن محمد بن حمله معروف به ابن بغدادی
ریاضی دان عراقی ( ظاهراٌ در اواسط سده پنجم می زیست )

ابن بنای مراکشی
ابوالعباس احمد بن محمد بن عثمان ازدی
دانشمند و ریاضی دان ( 654- 721)

ابن حنبلی
محمد بن ابراهیم رضی الدین ابو عبدالله معروف به ابن حنبلی
دانشمند حلبی ( 877 – 971)

ابن خوام ( عماد الدین بغدادی)
عبدالله بن محمد بن عبدالرزاق عنادالدین بغدادی معروف به ابن خوام
ریاضی دان و طبیب ( 643- 728)

ابن دایه
ابو جعفر احمد ابن یوسف بن ابراهیم بن دایه
ریاضی دان و منجم مصری ( ؟ - در حدود 330)

ابن سمح
ابوالقاسم اصبغ بن محمد بن سمح
ریاضی دان و منجم و طبیب اندلسی (؟ - 426)

ابن سینا
ابو علی حسین ابن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا
ریاضی دان و فیلسوف و طبیب و منجم ایرانی (370- 428)


ابن صلاح همدانی
ابوالفتوح احمد ابن محمد بن سریّ نجم الدین همدانی
ریاضی دان و فیلسوف و طبیب ایرانی (؟- 548)

ابن غازی مکناسی
محمد ابن احمد بن علی ابو عبدالله معروف به ابن غازی
دانشمند مراکشی که به ریاضیات نیز می پرداخت (841-919)

ابن فلّوس
ابو طاهر اسماعیل ابن ابراهیم شمس الدین ماردینی معروف به ابن فلّوس
ریاضی دان مسلمان (590-637 یا 650)

ابن قنفوذ ( ابن قنفذ )
ابو العباس احمد بن حسن معروف به ابن قنفذ
فقیه ومورخ که به ریاضیات نیز می پرداخت ( 741-809 یا 810)

ابن مجدی
ابو العباس احمد بن رجب ، شهاب الدین معروف به ابن مجدی
ریاضی دان و منجم مصری ( 767 – 850)


ابن هائم
ابو العباس احمد بن محمد ، شهاب الدین معروف به ابن هائم
دانشمند و ریاضی دان مصری ( 753 یا 156-815)

ابن هیثم
ابوعلی حسن بن حسن بن هیثم
فیزیکدان و ریاضی دان بصری مصری ( 354 – 430)

ابن یاسمینی
ابومحمد عبدالله بن محمد بن حجاج معروف به ابن یاسمینی
دانشمد مسلمان بربری نسب مراکشی (؟ - در حدود 601)

ابن یونس
ابوالحسن علی ابن ابی سعید عبدالرحمان بن محمد بن احمد یونس صدفی
منجم و ریاضی دان مصری (؟ - 399)

ابو اسحاق صابی
ابو اسحاق ابراهیم بن هلال بن ابراهیم حرّانی صابی
ادیب و شاعر و منجم و ریاضی دان ( 313-384)ابواسحاق کوبنانی
شیخ زاده ابو اسحاق بن عبدالله خادم کوبنانی
ریاضی دان ایرانی ( نیمه دوم قرن نهم)

ابوبکر قاضی

ابو جعفر خازن
ابو جعفر محمد بن حسین صاغانی خراسانی خازن
ریاضی دان و منجم ایرانی (؟ - در بین سالهای 350 و 360)

ابوالجود
ابوالجود محمد بن لیث
ریاضی دان ایرانی ( نیمه دوم سده هارم و وایل سده پنجم )

ابوالحجاج نیشابوری
ابوالحجاج یوسف بن احمد نیشابوری
ریاضی دان ایرانی ( در حدود سده چهارم )

ابو الحسن اهوازی
ریاضی دان و منجم ایرانی ( نیمه دوم سده چهارم و احیاناٌ ربع اول سده پنجم )

ابوالحسن شمسی هروی
ریاضی دان ایرانی ( حدود سده چهارم )

ابوالحسن قاینی ( ابن بامشاد)
ابوالحسن علی بن عبدالله بن محمد بن بامشاد قاینی
ریاضیدان ایرانی (در حدود نیمه دوم سده چهارم و نیمه اول سده پنجم)

ابو الحسن کاشی
ابوالحسن محمد بن احمد کاشی خضَری
ریاضی دان ایرانی ( ؟ - 928)


ابوالحسن دَسکَری
ابو الحسین بن ابوالمعالی دسکری منجم

ابوزید فارسی
ابوزید حسن بن عبیدالله فارسی


ابو سعید ضریر جرجانی
ابوسعید محمد بن علی ضریر جرجانی
ریاضی دان ایرانی ( در حدود سده سوم )

ابو عبدالله شقاق
ابو عبدالله حسین ابن احمد شقاق بغدادی
ریاضیدان ( ؟ - 511)

ابو عثمان دمشقی
ابو عثمان سعید بن یعقوب دمشقی
مترجم و ریاضی دان ( در اوایل سده چهارم در گذشت )

ابوالعلای بهشتی
ابوالعلای محمد بن احمد بهشتی اسفراینی معروف به فخر خراسان یا قمر خراسان
فقیه ایرانی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( ؟ - 740)

ابو علی حبوبی
ابو علی حسن بن حارث حبوبی خوارزمی
فقیه و دانشمند ایرانی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( نیمه دوم سده چهارم)

ابوالفتح اصفهانی
ابوالفتح اصفهانی محمد بن قاسم بن فضل اصفهانی
ریاضی دان ایرانی ( زنده و فعال در 513)

ابو الفضل هروی
ابوالفضل احمد بن سعد هروی
ریاضی دان و منجم ایرانی ( ؟ - بین 380 و 390)

ابوالقاسم نیشابوری
ابوالقاسم علی بن اسماعیل نیشابوری
ریاضی دان ایرانی ( احیاناً پیش از سده پنجم )

ابو کامل
ابوکامل شجاع بن اسلم بن محمد بم شجاع ، معروف به حساب مصری
ریاضی دان مصری (؟ - 318)

ابو منصور بغدادی ( عبدالقاهر بغدادی)
ابو منصور و عبدالقاهر بن طاهر بن محمد
فقیه شافعی و ریاضی دان عراقی ( ؟ - 429)

ابو منصور طوسی
دانشمند ایرانی (.... ظاهراً سده نهم )

ابو نصر عراق ( ابو نصر جعدی)
ابو نصر منصور بن علی بن عراق جیلانی
ریاضی دان و منجم معروف ایرانی ( ؟ - بین 408 و 427)

اثیر الدین ابهری
مفضل بن عمر اثیر الدین ابهری
فیلسوف و منطقدان و ریاضی دان و منجم ایرانی ( ؟ - 663)

احمد اربلی
احمد بن علی بن عمر بن صالح اربلی
( شاید در نیمه دوم سده هفتم می زیسته )

احمد بن ثابت
ابو العباس احمد بن ثابت جمال الدین
ریاضی دان ( ؟ - در حدود 671)


اخوان الصفا
دسته ای از حکمای قرن چهارم

اسحاق بن حنین
اسحاق بن حنین بن اسحاق عبادی ابو یعقوب
طبیب و ریاضی دان و مترجم ( 215 – 298 )

اقلیدسی
ابو الحسن احمد بن ابراهیم اقلیدسی
ریاضی دان ( در 341 در دمشق می زیسته است )

الغ بیک
محمد تراغای معروف به الغ بیک
پادشاه و منجم و ریاضی دان ( 796 – 853)

اُموی
ابو عبدالله یعیش بن ابراهیم بن یوسف اموی
ریاضی دان اندلسی ( نیمه دوم سده هشتم )

امین الدین ابهری
ریاضی دان ایرانی ( ؟ - در حدود 733)

بتّانی
ابو عبدالله محمد بن جابر بن سنان بتانی
منجم بزرگ و ریاضی دان حرّانی ( پیش از 244 – 317 )

بنو موسی
محمد و احمد و حسن پسران موسی بن شاکر
ریاضی دان و منجمان ایرانی (سده سوم) – محمد که برادر بزرگتر بود در سال 259 در گذشت .

بوزجانی
ابوالوفا محمد بن یحیی بن اسماعیل بوزجانی
ریاضی دان . منجم معروف ایرانی ( 328 – 388)

بهاء الدین عاملی ( شیخ بهایی)
محمد بن حسین بهاء الدین عامای متخصص به بهایی و معروف به شیخ بهایی
دانشمند معروف و ریاضی دان ( 953 – 1031)

بیرجندی
عبدلعلی بن محمد بن حسین نظام الدین بیرجندی
ریاضی دان و منجم ایرانی ( ؟ - 934)

بیرونی
ابوریحان محمد بن احمد بیرونی
ریاضی دان و منجم ایرانی و دانشمند ایرانی ( 362 – 442 )

تقی الدین حنبلی
تقی الدین بن عزّالدین حنبلی
ریاضی دان ( ؟ - پیش از سال 812)

تقی الدین راصد
محمد بمن معروف بن احمد ، تقی الدین راصد
نیمه دوم سده دهم

تقی الدین فارسی
ابوالخیر محمد بن محمد تقی الدین فارسی
دانشمند ایرانی ( سده دهم )

تنوخی
زین الدین ابو عبدالله محمد بن محمد بن عمرو التنوخی المعری الحاسب
ریاضی دان و ادیب ( ؟ - 748؟)

ثابت بن قرّه
ابو الحسن ثابت بن قرة بن زهرون حرّانی
ریاضی دان و منجم و طبیب حوزه علمی بغداد ( 221 – 288)
جابربن ابراهیم
ابو سعید ابر بن ابراهیم
دانشمند ( سده چهارم )

جابر بن افلح
ابو محمد جابر بن افلح اشبیلی
منجم و ریاضی دان ( ؟ - بین سالهای 535 و 545)

جمال الدین صاعد ترکستانی
جمال الدین صاعد بن مصدق سغدی ترکستانی
( زنده در 712)

جوهری
عباس بن سعید جوهری
ریاضی دان و منجم ( اواخر سده دوم و اوایل سده سوم)

جیّانی
ابو عبدالله محمد بن معاذجیانی
منجم و ریاضی دان ایرانی ( در حدود 379 – 472)

چغمینی
محمود بم محمد بن عمر چغمینی خوارزمی
منجم و ریاضی دان و طبیب ایرانی ( ؟ - در حدود 745)

حبش حاسب
احمد بن عبدالله مروزی ملقب به حبش حاسب
منجم و ریاضی دان ایرانی ( ؟ - 250/ 260)

حجاج بن یوسف
حجاج بن یوسف بن مطر حاسب
مترجم علوم به عربی ( سده دوم و اوایل سده سوم)
حسام الدین سالار ( ابن سالار)
علی بن فضل الله سالار حسام الدین
منجم و ریاضی دان ایرانی ( در سال 513 زنده بود)

خازنی
ابوالفتح عبدالرحمان خازنی
منم و فیزیکدان و مخترع آلات علمی ( سده ششم ظاهراً بین سالهای 509 و 525 زنده بود)

خجندی
ابو محمود حامد بن خضر خجندی
ریاضی دان و منجم معروف ایرانی ( ؟ - در حدود 390)

خلیل بن ابراهیم
خیر الدین خلیل بن ابراهیم
ریاضی دان ایرانی ( نیمه دوم سده نهم)

خوارزمی
ابو عبدالله محمد بن موسی خوارزمی
ریاضی دان و منجم ومورخ و جغرافیدان ایرانی ( نیمه دوم سده دوم و نیمه اول سده سوم)

دینوری
ابو حنیفه احمد بن داود بن ونند دینوری
دانشمند و ریاضی دان ایرانی ( ؟ - 282)

سبط ماردینی
ابو عبدالله محمد بن محمد بن احمد بدرالدین معروف به سبط ماردینی
منجم و ریاضی دان ( 826 – حدود 912)

سجزی
ابو سعید احمد بن محمد بن عبدالجلیل سجزی
ریاضی دان و منجم معروف ایرانی ( در حدود 330- در حدود 415)
سراج الدین سجاوندی
ابوطاهر محمد بن محمد بن عبدالرشید سجاوندی
عالم و فقیه ( ؟ - حدود 470)

سعد بیهقی
حمزه بن علی بن حمزة قزوینی بیهقی معروف به سعد بیهقی
عالم و ریاضی دان ایرانی ( در سال 722 زنده بود)

سلیمان بن عصمت
ابو داود سلیمان بن عصمت سمرقندی
ریاضی دان و منجم ( ؟ - در سال 275 رصد می کرده است )

سموأَل
ابو نصر سموأل یحیی مغربی
ریاضی دان و طبیب ( ؟ - در حدود 570)

سنان بن ثابت
ابو سعید سنان بن ثابت بن قره
طبیب و منجم و ریاضی دان ( ؟ - 331)

سنان بن فتح حرّانی
ریاضی دان ( احیاناً در نیمه اول سده چهارم می زیست )

سند بن علی ، ابو طبیب
منجم و ریاضیدان سده سوم

شرف الدین سمرقندی
شرف الدین حسین بن حسن سمرقندی
ریاضیدان ایرانی ( در سال 632 زنده بود)


شرف الدین طوسی
مظفر بن محمد بن مظفر شرف الدین طوسی
ریاضیدان و منجم ایرانی ( ؟ - در حدود 610)

شرف الدین علی یزدی
دانشمند و شاعر و منشی ایرانی ( ؟ - 858)

شمس الدین زرکشی
محمد بن ربیع زرکشی الدین مهندس
( نیمه دوم سده هفتم)

شمس الدیت سمرقندی
محمد بن اشرف شمس الدین حسینی سمرقندی
منطقی و ریاضیدان و منجم ایرانی ( ؟ - در 675 زنده بود)

شنّی
ابو عبدالله محمد بن احمد الشنّی
ریاضیدان ( بین سده های چهارم و پنجم)

شهر زوری
محمد بن علی بن حسن بن احمد شهر زوری
مؤلف یک کتاب ریاضی ( ظاهرا سده پنجم یا ششم )

صاغانی
ابو حامد احمد بن محمد صاغانی اسطرلابی
منجم و ریاضیدان ایرانی ( .... – 379)

صَردفی
اسحاق بن یوسف صردفی یمنی ابو یعقوب
فقیه یمنی ( ؟ - در حدود 500)

صلاحی

عبدالحمید بن واسع جیلی
ابوفضل عبدالاحمید واسع جیلی مروف به ابن ترک
ریاضیدان ( در حدود نیمه اول سده سوم می زیست )

عبدالرحمان صوفی
ابوالحسین عبدالرحمان بن عمر صوفی رازی
منجم و ریاضیدان ایرانی ( 291 – 376)

عبدالعزیز هواری
عبدلعزیز علی بن داود هواری
ریاضیدان مراکشی ( نیمه دوم سده هفتم و اوایل سده هشتم )

عبدالله شنسوری
عبدالله محمد بن عبدالله بن علی عجمی شنسوری
فقیه فَرَضی ( ؟ - 999)

عبدالملک شیرازی
ابوالحسین عبدالملک بن محمد شیرازی
ریاضیدان و منجم ایرانی ( ؟ - پیش از 600)

عز البتول زنجانی
ریاضیدان ایرانی

عزالدین زنجانی
عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم خزرجی زنجانی
دانشمند ایرانی ( ؟ - 660)عزالدین وفایی
عبداالعزیز محمد ابوالفضایل عزالدین وفایی
منجم و ریاضیدان ( ؟ - 876)

علاء الدین سهل ، ابو سعد
ریاضیدان و منجم ( نیمه دوم سده چهارم)

علم الدین قیصر
قیصر بن ابوالقاسم بن عبدالغنی علم الدین تعاسیف
ریاضیدان و منجم و مهندس مصری ( 574 – 649)

علی انصاری
علی بن ابی بکر بن جمال انصاری مکی نورالدین
ریاضیدان ( ؟ - در حدود – 1050)

علی انطاکی
علی بن احمد ابوالقاسم انطاکی ملقب به مجتبی
ریاضیدان ( ؟ - 376)

علی بن ولی
علی بن ولی بن حمزه مغربی
دانشمند ( در 999 زنده بود )


علی بن یوسف بن علی
از دبیران ( سده پنجم و ششم )

علی تادلی ( ابن هیدرو)
علی بن موسی بن عبدالله بن هیدرو تادلی
ریاضیدان و منجم ( ؟ - 816)


علی زمزمی
علی بن محمد بن اسماعیل زمزمی نورالدین
فقیه و عالم به ریاضیات ( ؟ - 885)

علی سهروردی
ابوالحسن علی بن مسلم سلمی مشهور به ابن سهروردی و ملقب به جمال الاسلام
فقیه و ریاضیدان ( ؟ - 533)

علی عمرانی
علی بن احمد عمرانی
ریاضیدان موصلی ( ؟ - 344)

عماد الدین کاشانی
عماد الدین یحیی بن احمد کاشانی (قاضی)
دانشمند و ریاضیدان ایرانی ( نیمه دوم سده هشتم)

عمربن عبدالعزیز جنجی فارسی
پیش از سال 940 کتاب زیر را نوشته است :
شمس الحساب الفخری ( به فارسی)

عمر خیام
غیاث الدین ابئ الفتح عمر بن ابراهیم خیامی نیشابوری
ریاضیدان و منجم و حکیم و شاعر ایرانی ( 439 – 526)

غرس الدین حلبی
احمد بن ابراهیم غرس الدین حلبی
دانشمند ( ؟ - 971)

غیاث الدین منصور دشتکی
منصور بن صدر الدین محمد حسینی دشتکی شیرازی
دانشمند ایرانی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( ؟ - 948)
غیاث الدین علی اصفهانی
غیاث الدین علی بن امیران حسینی اصفهانی
دانشمند ایرانی ( سده نهم)

فارابی
ابو نصر محمد بن طرخان فارابی
فیلسوف و دانشمند و ریاضیدان و منجم ( 259 – 339)

قاضی زاده رومی
صلاح الدین پاشا موسی بن محمد بن محمود بن محمود قاضی زاده رومی
منجم و ریاضیدان ترک ( ح 766 – ح 840)

قبیصی
ابو صفر عبدالعزیز عثمان بن علی قبیصی هاشمی
احکامی و ریاضیدان ( ؟ - نیمه دوم سده چهارم )

قسطا بن لوقا بعلبکی
زشکو فیلسوف و ریاضیدان و منجم ( ؟ - حدود 300)

قطب الدین شیرازی
محمود بن مسعد بن مصلح ، معروف به قطب الدین شیرازی
دانشمند و طبیب و ریاضیدان و منجم ایرانی ( 634 – 710)

قطب الدین لاهیجی
محمد بن علی بن عبدالوهاب شریف دیلمی لاهیجی اشکوری
( از علمای امامیه سده یازدهم)

قلصادی
ابوالحسن علی بن محمد قرَشی بسطی
ریاضیدان و فقیه و دانشمند اندلسی ( 815 – 891)

قوشچی
علاءالدین علی بن محمد سمرقندی معروف به ملا علی قوشچی
دانشمند و ریاضیدان و منجم ایرانی ( ؟ - 879)

کاشانی
غیاث الدین جمشید بن مسعود بن محمود طبیب کاشانی
ریاضیدان و منجم مشهور ایرانی ( ؟ - 832)

کرابیسی
احمد بن عمر کرابیسی
ریاضیدان ( نیمه دوم سده سوم)

کرسی
ابوبکر محمد بن حسین ( یا حسن ) کرجی
ریاضیدان ایرانی ( ؟ - در حدود 420)

کمال الدین ابن یونس
ابوالفتح کمال الدین موسی بن یونس بن محمد بن منعه
حکیم و فقیه و ریاضیدان عراقی ( 551 – 639)

کمال الدین فارسی
حسن بن علی بن حسن کمال الدین فارسی
ریاضیدان و فیزیکدان ایرانی ( در حدود 665 – 718)

کوشیار گیلی
کیا ابوالحسن کوشیار بن لبان بن باشهری گیلانی
ریاضیدان و منجم ایرانی ( در حدود 330 – اوایل سده پنجم )

کوهی
ابوسهل و یجن بن رستم کوهی
ریاضیدان و منجم معروف ایرانی ( ؟ - در حدود 405)
ماهانی
ابو عبدالله محمد بن عیسی ماهانی
ریاضیدان و منجم معروف ایرانی ( ؟ - در حدود 275)

محمد باقر یزدی
ملا محمد باقر بن زین العابدین یزدی
ریاضیدان ایرانی ( ؟ - زنده در 1047)

محمد بن احمد قمی ( ابن کشنه)
رشید الدین ابو جعفر محمد بن احمد بن محمد بن کشنه قمی
ریاضیدان ایرانی ( احیانا در سده های چهارم و پنجم)

محمد بن ایوب طبری ( حاسب طبری)
ابئ جعفر محمد بن ایوب طبری حاسب
ریاضیدان ایرانی ( ؟ - بعد از 485)

محمد بن حسین
محمد بن حسین بن محمد بن حسین
ریاضیدان ( نیمه دوم سده ششم و اوایل سده هفتم)

محمد عبدالباقی بغدادی ( محمد بغدادی)
ابوبکر محمد بن عبدالباقی بن محمد بغدادی
فقیه و ریاضیدان حنبلی ( 442 – 535)

محمد بن عبدالعزیز هاشمی ، ابو علی
ریاضیدان و منجم ( سده چهارم)

محمد بن عبدالکریم غزنوی
ریاضیدان ایرانی ( سده هفتم یا هشتم)


محمد بن عبدالله حصّار
ابوبکر ( یا ابو زکریا ) محمد بن عبدالله بن عیاش معروف به حصّار
ریاضیدان( سده های ششم یا هفتم)

محمد بن عبدون
ابو عبدالله محمد بن عبدون جبلی عذری
طبیب و ریاضیدان اندلسی ( 311 – بعد از 360)

محمد عطار
محمد بن حسن بن ابراهیم اِسعردی عطار

محمود ایرانشاهی
محمود بن بدرالدین ایرانشاهی
ریاضیدان ایرانی ( شاید سده پنجم)

محمود هروی هیوی
محمود بن قوام قاضی والشتانی
ریاضیدان ایرانی ( زنده در 838)

محیی الدین سخاوی
ابوالجود عبدالقادر علی سخاوی ، محیی الدین
در حدود 1000 در گذشته است .

محیی الدین مغربی
یحیی بن محمد بن ابی لشکر مغربی
ریاضیدان و منجم اندلسی ( ؟ - 682)

مسعود بن معتز
مسعود بن معتز معروف به عماد نظامی مشهدی
ریاضیدان ایرانی ( در 824 زنده بود)

مسلمه بن احمد مجریطی
ابوالقاسم بن احمد مجریطی
دانشمند اندلسی ( ؟- در حدود 398)

مسیح حسینی ( سید)
ریاضیدان ایرانی ( زنده در 1078)

مظفر اسفزاری
امام ابو حاتم مظفر بن اسماعیل اسفزاری
و منجم ایرانی ( نیمه دوم سده پنجم و اوایل سده ششم )

ملک محمد اصفهانی
ملک محمد فرزند سلطان حسین اصفهانی
مظفر اسفزاری
ایرانی ( زنده در 948)

موسی بن میمون
ابو عمران ، موسی بن میمون بن عبدالله فرطبی اسرائیلی
طبیب و فیلسوف و حکیم الهی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( 529 – 601)

میبدی
قاضی کمال الدین حسیب بن معین الدین حسینی یزدی میبدی
دانشمند ایرانی که به ریاضیات نیز می پرداخت ( سده نهم )

میرم چلبی
محمد بن قاضی زاده معروف به میرم چلبی
دانشمند و منجم و ریاضیدان و منجم ترک ( ؟ - 931)نسوی
ابوالحسن علی بن احمد نسوی
ریاضیدان و منجم ایرانی ( 393 – در حدود 473)

نصربن عبدالله عزیزی
ریاضیدان ( نیمه دوم سده چهارم)

نصیرالدین طوسی ( خواجه نصیر الدین طوسی )
ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن ملقب به نصیر الدین و مشهور به محقق طوسی
منجم و ریاضیدان و حکیم و نویسنده ایرانی ( 597 – 672)

نظام اعرج نیشابوری
نظام الدین حسن بن محمد بن حسین قمی نیشابوری معروف به نظام اعرج
دانشمند و ریاضیدان ایرانی (سده هفتم و هشتم )

نظیف بن یُمن
ابو علی نظیف بن یمن متطبّب قسّ یونانی
طبیب و مترجم که به ریاضیات نیز می پرداخت . ( ؟ - 380)

نیریزی
ابوالعباس فضل بن حاتم نیریزی
ریاضیدان و منجم ایرانی ( نیمه دوم سده سوم و اوایل سده چهارم)

یحیی بن ابی منصور
منجم ایرانی ( در بین سالهای 215 و 217 در گذشت)

یعقوب بن محمد سجستانی
شاید در سده چهارم می زیسته . از او نسخه ناقص رساله زیر موجود است :
معرفه المساحه


یوحنّا القسّ
یوحنا بن یوسف حارث بن بطریق ، القسّ
ریاضیدان و منجم کتابهای یونانی ( نیمه اول سده چهارم)


منبع:
کتاب زندگینامه ریاضیدانان دوره اسلامی
از سده سوم تا سده یازدهم هجری
نوشته ابوالقاسم قربانی
انتشارات مرکز نشر دانشگاهینظرات() 
adelaide forecast
یکشنبه 16 دی 1397 11:25 ب.ظ
I really like reading a post that can make men and women think.
Also, thank you for permitting me to comment!
muscle growth pills
دوشنبه 19 آذر 1397 08:13 ب.ظ
I could not refrain from commenting. Well written!
buy generic cialis online
جمعه 16 آذر 1397 03:19 ق.ظ

Useful posts. Appreciate it.
cialis taglich where do you buy cialis legalidad de comprar cialis only now cialis 20 mg cialis vs viagra cialis pills price each cialis australian price cialis 5 mg effetti collateral cialis kaufen bankberweisung cialis coupons printable
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:56 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
only now cialis 20 mg canadian cialis cialis vs viagra cialis preise schweiz buy cialis uk no prescription cialis pas cher paris cialis reviews prezzo di cialis in bulgaria cialis authentique suisse trusted tabled cialis softabs
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:51 ب.ظ

Cheers! Wonderful stuff!
generic cialis soft gels buy cialis cialis canada on line cialis generico if a woman takes a mans cialis purchase once a day cialis order a sample of cialis purchase once a day cialis buy name brand cialis on line cialis online napol
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:21 ق.ظ

Many thanks, Loads of stuff.

cialis coupons il cialis quanto costa cialis side effects callus acheter cialis kamagra order generic cialis online acquisto online cialis brand cialis generic cialis australia org estudios de cialis genricos
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:25 ب.ظ

This is nicely said! .
we recommend cheapest cialis cialis prezzo al pubblico cialis alternative cialis price thailand cialis 100 mg 30 tablet canada discount drugs cialis cialis 5mg billiger cialis flussig no prescription cialis cheap cialis pas cher paris
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 01:54 ب.ظ

You actually reported it fantastically.
cialis prezzo in linea basso cialis pills boards prescription doctor cialis cialis kamagra levitra cialis cost cialis australian price cialis with 2 days delivery we use it cialis online store pastillas cialis y alcoho cialis uk
buy cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 02:40 ق.ظ

You said that perfectly!
cialis generic availability cialis kaufen cialis 5mg prix acheter du cialis a geneve cialis pills in singapore cialis pas cher paris buy cialis online cialis 5 mg para diabeticos cialis en 24 hora cialis y deporte
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 01:55 ب.ظ

Cheers, A good amount of knowledge!

cheap cialis cialis prezzo di mercato cialis 20 mg cut in half venta cialis en espaa enter site very cheap cialis cialis generic buy cialis online callus cialis 20mg preis cf cialis professional from usa
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 02:26 ق.ظ

Superb facts. Thanks a lot.
buy name brand cialis on line cialis 10mg prix pharmaci cialis en mexico precio cialis soft tabs for sale where to buy cialis in ontario cialis great britain cialis generic availability safe dosage for cialis cialis generico in farmacia cialis en 24 hora
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 02:00 ب.ظ

Whoa all kinds of beneficial advice.
american pharmacy cialis generic cialis at the pharmacy cost of cialis per pill cialis 30 day sample cipla cialis online cialis canada on line cialis 5 mg cialis sans ordonnance cipla cialis online side effects for cialis
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 01:59 ق.ظ

Thanks a lot! Quite a lot of knowledge!

safe site to buy cialis online cialis generico postepay enter site very cheap cialis cialis lilly tadalafi cialis 30 day trial coupon we use it 50 mg cialis dose cipla cialis online when will generic cialis be available cialis coupons safe dosage for cialis
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 02:40 ب.ظ

Cheers, A lot of data!

canadian drugs generic cialis sialis cialis rckenschmerzen compare prices cialis uk cialis online napol cialis online deutschland brand cialis generic click here take cialis cialis generic availability cialis dosage recommendations
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 02:53 ق.ظ

Awesome stuff. Many thanks.
cialis professional from usa acquisto online cialis cialis reviews import cialis buy cialis online legal cialis coupons cialis online holland buy cialis online legal costo in farmacia cialis cialis lilly tadalafi
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:34 ب.ظ

Cheers, An abundance of facts!

cialis side effects dangers precios de cialis generico cialis bula generico cialis mexico cialis 20mg prix en pharmacie cialis free trial buy name brand cialis on line cialis generisches kanada buy cialis online cheapest cialis generico online
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:29 ق.ظ

Helpful data. Many thanks.
cialis prices precios de cialis generico cialis 10 doctissimo safe site to buy cialis online cialis daily new zealand purchasing cialis on the internet cialis ahumada cialis coupons printable cialis dose 30mg buy online cialis 5mg
buy cialis online cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:00 ب.ظ

Good information. Thank you!
cialis 20 mg cialis 100mg suppliers safe site to buy cialis online order a sample of cialis canadian discount cialis cost of cialis cvs tadalafil 10 mg cialis generico online click here take cialis prezzo di cialis in bulgaria
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:58 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
low cost cialis 20mg cialis canada acheter cialis meilleur pri wow cialis tadalafil 100mg cialis pas cher paris cialis baratos compran uk the best choice cialis woman cialis daily new zealand where to buy cialis in ontario compare prices cialis uk
pillen für abnehmen
جمعه 25 آبان 1397 08:31 ب.ظ
Outstanding quest there. What occurred after? Thanks!
Wirksame DiäTpillen
جمعه 25 آبان 1397 04:10 ق.ظ
What's up to all, how is the whole thing,
I think every one is getting more from this site, and your views are nice
designed for new users.
die besten pillen
جمعه 25 آبان 1397 04:02 ق.ظ
Fantastic post but I was wanting to know if
you could write a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.
Thank you!
Vitamine per Capelli
دوشنبه 7 آبان 1397 06:30 ق.ظ
Excellent article. I'm dealing with a few of these issues as well..
haarwachstum tabletten
یکشنبه 6 آبان 1397 01:29 ق.ظ
Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am experiencing
troubles with your RSS. I don't understand why I cannot
join it. Is there anybody getting identical RSS problems?
Anyone who knows the solution will you kindly respond?
Thanx!!
Pierwsze Konto Bankowe
چهارشنبه 2 آبان 1397 05:41 ق.ظ
Article writing is also a fun, if you be familiar with
after that you can write otherwise it is complicated to write.
agrandamiento de pene
شنبه 28 مهر 1397 12:18 ب.ظ
I visited multiple web sites but the audio quality for audio songs current at this web
site is genuinely superb.
levitra without a doctor prescription
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:45 ب.ظ

Perfectly spoken really. !
vardenafil levitra levitra 10 mg prezzo buy generic levitra levitra levitra 10 mg kopen buy levitra 20 mg levitra without a doctor prescription levitra levitra 20 mg bayer prezzo
parks
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:43 ق.ظ
magnificent submit, very informative. I ponder why the other experts of this sector don't understand
this. You must proceed your writing. I'm sure, you've a huge
readers' base already!
Online cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 10:07 ق.ظ

You stated this very well!
we choice free trial of cialis generic low dose cialis click now cialis from canada how does cialis work enter site very cheap cialis 200 cialis coupon prices for cialis 50mg cialis dose 30mg non 5 mg cialis generici cialis daily
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 8 مهر 1397 06:07 ق.ظ

Terrific info. Cheers!
enter site natural cialis generic cialis in vietnam cialis herbs cialis generika in deutschland kaufen cialis 5 effetti collaterali sialis cialis 100mg suppliers when will generic cialis be available purchasing cialis on the internet cialis pills
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :